Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO SEKRETARZA GMINY UJAZD
 Grzegorz Dratwa      24.12.2018 godz. 12:03


Informacja o Wynikach Naboru

Na Stanowisko Sekretarza Gminy

 

 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.8.2018.HB

Data publikacji ogłoszenia: 29 listopada 2018 r.

Termin składania ofert: 10 grudnia 2018 r.

Data publikacji informacji o wynikach naboru: 24 grudnia 2018 r.

 

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy
w Urzędzie Gminy w Ujeździe z siedzibą 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, na stanowisko Sekretarza Gminy została wybrana Pani Honorata BOGUS, zam. Przesiadłów.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Honorata Bogus spełniła wymagania formalne i dodatkowe określone w ogłoszeniu
o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wiedzą merytoryczną polegającą na bardzo dobrej znajomości zagadnień
w zakresie wykonywania zadań na stanowisku Sekretarza Gminy Ujazd. Posiadane umiejętności, predyspozycje, wiedza, doświadczenie oraz osobowość kandydatki rokują prawidłowe wykonywanie zadań na w/w stanowisku.

 

Ujazd, dnia 24 grudnia 2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO SEKRETARZA GMINY

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl