Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Informacja dla osób niesłyszących
0
Skuteczna strategia eksportowa przedsiębiorstwa - Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim i Starostwo Powiatowe zapraszają na bezpłatne szkolenie
  Damian Andryszek      17.11.2017 godz. 13:53
 

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim i Starostwo Powiatowe zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt.: „Skuteczna strategia eksportowa przedsiębiorstwa”, które odbędzie się 23 i 24 listopada w siedzibie Starostwa przy ul. Św. Antoniego 41.

http://www.powiat-tomaszowski.pl/aktualnosci/skuteczna-strategia-eksportowa-przedsiebiorstwa-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie.html

 

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalisty do spraw księgowości w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd
  Damian Andryszek      10.11.2017 godz. 13:56
 

Osiedle Niewiadów, 10.11.2017 r.

 

Centrum Usług Wspólnych

          Gminy Ujazd

 

CUW.2111.7.2017

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Specjalisty do spraw księgowości

w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd

 (nazwa stanowiska pracy)

 

 

            Pełniący obowiązki Kierownika  Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd informuje, 
że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko, do zatrudnienia
na stanowisku specjalisty do spraw księgowości w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd
w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd wybrana została Pani Justyna Podwysocka Zamieszkała: 97-225 Ujazd, Zaosie 37.

                                            Uzasadnienie wyboru:

            W dniu 06.11.2017 r. odbyło się spotkanie Komisji rekrutacyjnej powołanej
na podstawie zarządzenia Nr 15/2017 p.o. kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd z dnia 23.10.2017 r. z kandydatem na stanowisko specjalisty do spraw księgowości
 w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd. Pani Justyna Podwysocka wykazała się znajomością  przepisów ustaw o finansach publicznych i o rachunkowości. Zna zasady funkcjonowania jednostki budżetowej, w szczególności dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych.

 

p.o. Kierownika Centrum Usług Wspólnych

Gminy Ujazd

Wojciech Kocięba

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU DO PRACY W URZĘDZIE GMINY W UJEŹDZIE NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI
  Damian Andryszek      23.08.2017 godz. 9:27
 
 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI DOTYCZĄCE PROJEKTU Programu Rozwoju pod nazwą STRATEGIA ROZWOJU GMINY UJAZD NA LATA 2015-2022"
  Martyna Wojciechowska      07.03.2017 godz. 21:55
 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Ujazd

z dnia 27.02.2017 r.

 

Wójt Gminy Ujazd

ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące projektu  

Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022”

 

Cel konsultacji:

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami  jest  przedstawienie mieszkańcom treści projektu „Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022” oraz zebranie od uczestników konsultacji  propozycji i uwag odnośnie prezentowanej treści dokumentu.  

 

Konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące projektu Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023
  Martyna Wojciechowska      01.03.2017 godz. 14:44
 

Wójt Gminy Ujazd

ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami

dotyczące projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023”

 

HAMONOGRAM FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU TOMASZOWSKIWEGO W 2017 ROKU
  Martyna Wojciechowska      30.12.2016 godz. 10:47
 

Gminny Punkt Nr 3:

  • Urząd Gminy w Ujeździe ul. Plac Kościuszki 6

Poniedziałek:        od godz. 11.30                 do       15.30

Wtorek:                   od godz. 12.30                 do       16.30

Środa:                      od godz.   9.00                  do       13.00

Czwartek:                 od godz.  9.00                  do       13.00

Piątek:                      od godz.   9.00                  do       13.00

 

Gmina Ujazd realizuje projekt pn. Termomodernizacja i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Skrzynki wraz z zagospodarowaniem terenu. Projekt jest dofinansowany ze środków RPO WŁ na lata 20174-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków.
  Martyna Wojciechowska      14.10.2016 godz. 12:22
 
 

projekt Przedsiębiorcze Łódzkie
  Dariusz Adamiec      24.08.2016 godz. 14:00
 

Przedsiębiorczy mieszkańcy powiatu tomaszowskiego

 

W ramach projektu „Przedsiębiorcze Łódzkie” pięćdziesięciu mieszkańców wybranych powiatów województwa łódzkiego – w tym powiatu tomaszowskiego - weźmie udział w szkoleniach i indywidualnym doradztwie nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a trzydzieści pięć osób otrzyma bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od 25 lipca br.

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby po 29 roku życia, pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby długotrwale bezrobotne (czyli będące bez pracy przez ponad 12 miesięcy), osoby o niskich kwalifikacjach (tj.: osoba: bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym, ponadgimnazjalnym zawodowym lub zasadniczym zawodowym), kobiety, osoby mające powyżej 50 lat, osoby z niepełnosprawnościami.

 

Po bezzwrotne dotacje nie będą mogły jednak sięgnąć osoby, które m.in. w okresie ostatnich 12 miesięcy posiadały aktywny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów. Podobnie z osobami, które korzystają równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy takie osoby, które otrzymały w okresie ostatnich 3 lat wsparcie finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej. Ze wsparcia wykluczeni są również rolnicy czy domownicy rolników.

 

Każda osoba zainteresowana otrzymaniem dotacji na firmę, spełniająca kryteria formalne, na etapie rekrutacji spotka się z doradcą zawodowym, który zbada predyspozycje kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej oraz omówi ich pomysły na firmę.

Następnie, Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje dokumenty rekrutacyjne kandydatów i wyłoni uczestników projektu.

 

Pięćdziesiąt osób, które dostaną się do projektu, w pierwszej kolejności wezmą udział w szkoleniach i indywidualnym doradztwie z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, jak np. prawne i finansowe aspekty prowadzenia firmy, marketing, tworzenie biznesplanów.

 

Dopiero po szkoleniach, uczestnicy opracują szczegółowe biznesplany, a autorzy 35 najlepszych biznesplanów otrzymają bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej oraz skorzystają z finansowo – doradczego wsparcia pomostowego.

 

Ok. 24 000 zł dotacji będzie można przeznaczyć na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych oraz środki transportu – nie dotyczy jedynie działalności w sektorze transportu towarów), zakup środków obrotowych oraz pokrycie innych wydatków uznanych za niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Z kolei 1500 zł finansowego wsparcia pomostowego będzie można wykorzystać na pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków, opłat administracyjnych.

 

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu tomaszowskiego, jak również powiatów: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, poddębicki, radomszczański, tomaszowski, zduńskowolski.

 

 

Projekt trwa od lipca 2016 roku do 30 kwietnia 2018 roku i jest realizowany przez Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG oraz został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 w ramach konkursu VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

 

Szczegółowe informacje nt. udziału w projekcie można uzyskać pod nr telefonu: 660 460 272 lub na stronie: www.przedsiebiorczelodzkie.pl

 

 

 

 

 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl