Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informacja dla osób niesłyszących
0
Ogłoszenie Wójta Gminy ujazd o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów
  Damian Andryszek      21.05.2018 godz. 15:02
 
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Starosty Tomaszowskiego dotyczące miejscowości Olszowa
  Damian Andryszek      18.05.2018 godz. 11:10
 

          O B W I E S Z C Z E N I E

          Starosty Tomaszowskiego

 

            Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1496  z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora – Zarządu Powiatu Tomaszowskiego z dnia 13.04.2018r. (data wpływu do tut. Starostwa w dniu 13.04.2018r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa, na działkach i częściach działek położonych w obrębie ewidencyjnym Olszowa  o następujących nr ewidencyjnych: 425, 426/2, 427, 428, 429, 795/3, 443, 517, 785.  W związku z powyższym informuje się, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, znak: WAB.6740.1.6.2018 w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 41,  w Wydziale Architektury i Budownictwa, pokój 108 (w godz. 800 – 1500) i wnieść ewentualne uwagi bądź zastrzeżenia  w terminie 7 dni od dnia dokonania publicznego ogłoszenia (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej tj. od dnia 18.05.2018r.).

 

                                                                                                          STAROSTA TOMASZOWSKI

                                                                                                                     

                                                                                                            /-/ Mirosław Kukliński

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
  Grzegorz Dratwa      11.05.2018 godz. 15:01
 
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
  Damian Andryszek      25.04.2018 godz. 8:02
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO

PODINSPEKTORA DS. FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy Numer ewidencyjny naboru: R0A.2110.2.2018.HB Data publikacji ogłoszenia: 10 kwietnia 2018 r.

Termin składania ofert: 23 kwietnia 2018 r.

Data publikacji informacji o wynikach naboru: 25 kwietnia 2018 r.

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Ujeździe, 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, na stanowisko podinspektora ds. funduszy inwestycyjnych została wybrana Pani Martyna WOJCIECHOWSKA, zam. Osiedle Niewiadów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Martyna Wojciechowska spełniła wymagania formalne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku podinspektora ds. funduszy inwestycyjnych w Urzędzie Gminy w Ujeździe. Posiadana przez Panią Martynę Wojciechowską wiedza i doświadczenie, umożliwią właściwe wykonywanie zadań na ww. stanowisku.

Ujazd, dnia 25 kwietnia 2018 r.                                                                                               

Wójt Gminy Ujazd

                                                                                         (-) mgr inż. Artur Pawlak

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  Grzegorz Dratwa      12.04.2018 godz. 15:12
 
 

Informacja o wyniku naboru do pracy w Urzędzie Gminy w Ujeździe na stanowisku podinspektora ds.planowania przestrzennego
  Grzegorz Dratwa      27.02.2018 godz. 12:29
 
 

INFORMACJA W SPRAWIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH WOBEC URZĘDU GMINY W UJEŹDZIE PRZEZ PODMIOTY WYKONUJĄCE ZAWODOWĄ DZAŁALNOŚC LOBBINGOWĄ
  Grzegorz Dratwa      22.02.2018 godz. 9:26
 
 

Informacja o naborze do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ujazd na rok 2018-2019
  Grzegorz Dratwa      25.01.2018 godz. 13:36
 
 

OBWIESZCZENIE
  Grzegorz Dratwa      16.01.2018 godz. 13:57
 

OBWIESZCZENIE Nr .30/2017  Wojewody Łódzkiego z 20 grudnia 2017 w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na obszarze województwa łódzkiego

 

 

Informacja dla mieszkańców Osiedla Niewiadów
  Damian Andryszek      11.01.2018 godz. 14:31
 

Informacja

dla mieszkańców Osiedla Niewiadów

Urząd Gminy w Ujeździe informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych (np. niepotrzebne meble, opony, wykładziny) z terenu Osiedla Niewiadów w I półroczy 2018r. przeprowadzone będą w następujących terminach:

- 21.02.2018r. (wtorek)

- 11.04.2018r. (wtorek)

- 20.06.2018r. (wtorek)

Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Nr III odpady te powinni gromadzić przy zbiorczym punkcie składowania odpadów (obok placu zabaw), a Członkowie Wspólnot Mieszkaniowych Nr I i II przy punkcie odbioru odpadów za bl. nr 13.

Zużyty sprzęt RTV i AGD (np. telewizory, lodówki, pralki) mieszkańcy Osiedla Niewiadów mogą wystawiać w swoich punktach zbiorczych, przy dzwonach na selektywne odpady (we wtorki). Przedmiotowe odpady odbierane będą w każdą środę wraz z odpadami selektywnymi.

 

                                                                                          Wójt Gminy Ujazd

                                                                                         (-) mgr inż. Artur Pawlak

 

Harmonogram odbioru odpadów w 2018 roku
  Damian Andryszek      28.12.2017 godz. 7:51
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl