Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd - ulica Antolin

Informacja dla osób niesłyszących
0
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Starszego Referenta w GOPS Ujazd
  Grzegorz Dratwa      23.05.2017 godz. 11:27
 
 

Konferencja projektu "Ucyfrowieni" dla osób 45+
  Damian Andryszek      23.05.2017 godz. 9:03
 

Szanowni Państwo,

zachęcamy wszystkie osoby 45+,  z terenu województwa łódzkiego, zainteresowane tematyką kompetencji cyfrowych do udziału w konferencji projektu „Ucyfrowieni”, która już 12 czerwca 2017 r. w sali Kina Szpulka, w Łódzkim Domu Kultury.

 

Będziemy bardzo wdzięczni za rozpowszechnienie załączonego zaproszenia i programu konferencji wśród mieszkańców Państwa miejscowości. Prosimy o umieszczenie informacji o konferencji na Państwa stronach internetowych i/lub wydrukowanie i wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń.  

 

Wstęp wolny i bezpłatny.

 

Będziemy wdzięczni za pomoc.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

 

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ujeździe
  Damian Andryszek      22.05.2017 godz. 11:22
 

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ujeździe.

         Wójt Gminy Ujazd ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, 97-225 Ujazd, ul. Kościelna 24.

         1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1,  § 2
 i § 5 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października
2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184 poz. 1436 oraz z 2011  r. Nr 254 poz. 1526).

         2. Na podstawie § 1 ust. 2 pkt  4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 oraz z 2011 r. Nr 254 poz. 1525),oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

                  1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania
                  i rozwoju Przedszkola,

                  2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

                  3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego  w szczególności informację o;

                  - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

                  - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo, 

                  - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

                  4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

                  5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

                  6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

                  7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
                  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

                  8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

                  9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
                  w art. 31 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
                  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 168,
                  z 2016 r. poz. 1020, 1250, 1920),

                  10) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

                  11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela
                  i nauczyciela akademickiego,

                  12) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z 2017 r. poz. 60) lub w art. 140 ust. 1 ustawy
                  z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z  2016 r. poz. 1842, poz. 1933, poz. 2169, poz. 2270, z 2017 r. poz. 60),

                  13) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

                  14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

         3. Oferty należy składać  w sekretariacie Urzędu  Gminy w Ujeździe 97-225 Ujazd, Plac Kościuszki 6 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu
z dopiskiem „Konkurs na kandydata na Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Ujeździe” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ujazd.bip.cc) oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy w Ujeździe.

         4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Ujazd.

         5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

WÓJT GMINY UJAZD

(-) Artur PAWLAK

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd o otwartym konkursie ofert na świadczenia usług w zakresie rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Ujazd w 2017 r.
  Damian Andryszek      17.05.2017 godz. 8:08
 
 

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych dla Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015  2022na podstawie Zarządzenia Nr 49/2017 Wójta Gminy Ujazd z dnia 27.02.2017 r.
  Martyna Wojciechowska      12.04.2017 godz. 13:33
 

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych dla Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju

Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022” 

Konsultacje społeczne dla „Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022” prowadzone były na podstawie Zarządzenia Nr 49/2017 Wójta Gminy Ujazd z dnia 27.02.2017 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami projektu „Programu Rozwoju pod nazwą  Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022” oraz art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z Uchwałą nr XXIV/158/16 Rady Gminy Ujazd z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Ujazd.

 

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych dla Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015  2022
  Martyna Wojciechowska      12.04.2017 godz. 13:28
 

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych dla Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022”

 

           Konsultacje społeczne dla „Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022” prowadzone były na podstawie Obwieszczenia Wójta Gminy Ujazd z dnia z dnia 27 lutego 2017r. na podstawie art. 19a i odpowiednio art. 6 ust. 2-4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 383 z późn. zm.).

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NIEWIADOWIE
  Żaneta Bykowska      31.03.2017 godz. 15:49
 
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ ORGANU
  Żaneta Bykowska      31.03.2017 godz. 13:46
 
 

Nabór wniosków WFOŚiGW w Łodzi do Programu priorytetowego dla osób fizycznych  dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017- 2018.
  Martyna Wojciechowska      15.03.2017 godz. 14:35
 

Informujemy, że WFOŚiGW w Łodzi ogłosił nabór wniosków do :

Programu priorytetowego dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017- 2018.

 

Beneficjenci : osoby fizyczne- właściciele lub użytkownicy wieczyści budynków mieszkalnych położonych na terenie województwa łódzkiego, w których realizowane będą Zadania dotyczące termomodernizacji lub modernizacji źródła ciepła.

* Dotacja nie jest udzielana na Zadania realizowane w budynkach mieszkalnych / budynkach mieszkalnych w budowie,
w których jest/będzie prowadzona działalność gospodarcza lub wynajmowane są/będą pomieszczenia o powierzchni przekraczającej 50% powierzchni użytkowej tego budynku.

 

Nabór wniosków : wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego składane są w bankach, które mają zawartą z Funduszem umowę o współpracy w zakresie współfinansowania Zadań objętych Programem.

Wykaz banków, które zawarły umowy o współpracy z WFOŚiGW w Łodzi stanowi załącznik nr 3.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENTA DS. OBYWATELSKICH
  Damian Andryszek      14.03.2017 godz. 9:23
 
 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI DOTYCZĄCE PROJEKTU Programu Rozwoju pod nazwą STRATEGIA ROZWOJU GMINY UJAZD NA LATA 2015-2022"
  Martyna Wojciechowska      07.03.2017 godz. 21:55
 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Ujazd

z dnia 27.02.2017 r.

 

Wójt Gminy Ujazd

ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące projektu  

Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022”

 

Cel konsultacji:

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami  jest  przedstawienie mieszkańcom treści projektu „Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022” oraz zebranie od uczestników konsultacji  propozycji i uwag odnośnie prezentowanej treści dokumentu.  

 

Konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące projektu Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023
  Martyna Wojciechowska      01.03.2017 godz. 14:44
 

Wójt Gminy Ujazd

ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami

dotyczące projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023”

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENTA DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
  Żaneta Bykowska      28.02.2017 godz. 9:57
 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO REFERENTA DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.2.2017.HB

Data publikacji ogłoszenia: 8 lutego 2017 r.

Termin składania ofert: 20 lutego 2017 r.

Data publikacji informacji o wynikach naboru: 28 lutego 2017 r.

 

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Ujeździe z siedzibą 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, na stanowisko referenta ds. zarzadzania kryzysowego i bezpieczeństwa został wybrany Pan Michał GOŹDZIK, zam. Ujazd.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Michał Goździk spełnił wymagania formalne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej na pytania związane ze stanowiskiem, o które się ubiegał zarówno z wiedzy ogólnej, jak i merytorycznej odpowiadał wyczerpująco, spełniając tym samym oczekiwania Komisji, w związku z czym został wybrany na ww. stanowisko.

 

Ujazd, dnia 28 lutego 2017 r.

 

WÓJT GMINY UJAZD

(-) Artur PAWLAK

 

 

XV Ogólnopolski Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017"
  Grzegorz Dratwa      06.02.2017 godz. 12:11
 

KONKURS OGÓLNOPOLSKI  2017

"BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE"

 

 

 

 

 

HAMONOGRAM FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU TOMASZOWSKIWEGO W 2017 ROKU
  Martyna Wojciechowska      30.12.2016 godz. 10:47
 

Gminny Punkt Nr 3:

  • Urząd Gminy w Ujeździe ul. Plac Kościuszki 6

Poniedziałek:        od godz. 11.30                 do       15.30

Wtorek:                   od godz. 12.30                 do       16.30

Środa:                      od godz.   9.00                  do       13.00

Czwartek:                 od godz.  9.00                  do       13.00

Piątek:                      od godz.   9.00                  do       13.00

 

Gmina Ujazd realizuje projekt pn. Termomodernizacja i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Skrzynki wraz z zagospodarowaniem terenu. Projekt jest dofinansowany ze środków RPO WŁ na lata 20174-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków.
  Martyna Wojciechowska      14.10.2016 godz. 12:22
 
 

projekt Przedsiębiorcze Łódzkie
  Dariusz Adamiec      24.08.2016 godz. 14:00
 

Przedsiębiorczy mieszkańcy powiatu tomaszowskiego

 

W ramach projektu „Przedsiębiorcze Łódzkie” pięćdziesięciu mieszkańców wybranych powiatów województwa łódzkiego – w tym powiatu tomaszowskiego - weźmie udział w szkoleniach i indywidualnym doradztwie nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a trzydzieści pięć osób otrzyma bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od 25 lipca br.

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby po 29 roku życia, pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby długotrwale bezrobotne (czyli będące bez pracy przez ponad 12 miesięcy), osoby o niskich kwalifikacjach (tj.: osoba: bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym, ponadgimnazjalnym zawodowym lub zasadniczym zawodowym), kobiety, osoby mające powyżej 50 lat, osoby z niepełnosprawnościami.

 

Po bezzwrotne dotacje nie będą mogły jednak sięgnąć osoby, które m.in. w okresie ostatnich 12 miesięcy posiadały aktywny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów. Podobnie z osobami, które korzystają równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy takie osoby, które otrzymały w okresie ostatnich 3 lat wsparcie finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej. Ze wsparcia wykluczeni są również rolnicy czy domownicy rolników.

 

Każda osoba zainteresowana otrzymaniem dotacji na firmę, spełniająca kryteria formalne, na etapie rekrutacji spotka się z doradcą zawodowym, który zbada predyspozycje kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej oraz omówi ich pomysły na firmę.

Następnie, Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje dokumenty rekrutacyjne kandydatów i wyłoni uczestników projektu.

 

Pięćdziesiąt osób, które dostaną się do projektu, w pierwszej kolejności wezmą udział w szkoleniach i indywidualnym doradztwie z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, jak np. prawne i finansowe aspekty prowadzenia firmy, marketing, tworzenie biznesplanów.

 

Dopiero po szkoleniach, uczestnicy opracują szczegółowe biznesplany, a autorzy 35 najlepszych biznesplanów otrzymają bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej oraz skorzystają z finansowo – doradczego wsparcia pomostowego.

 

Ok. 24 000 zł dotacji będzie można przeznaczyć na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych oraz środki transportu – nie dotyczy jedynie działalności w sektorze transportu towarów), zakup środków obrotowych oraz pokrycie innych wydatków uznanych za niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Z kolei 1500 zł finansowego wsparcia pomostowego będzie można wykorzystać na pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków, opłat administracyjnych.

 

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu tomaszowskiego, jak również powiatów: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, poddębicki, radomszczański, tomaszowski, zduńskowolski.

 

 

Projekt trwa od lipca 2016 roku do 30 kwietnia 2018 roku i jest realizowany przez Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG oraz został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 w ramach konkursu VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

 

Szczegółowe informacje nt. udziału w projekcie można uzyskać pod nr telefonu: 660 460 272 lub na stronie: www.przedsiebiorczelodzkie.pl

 

 

 

 

 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl