Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Informacja dla osób niesłyszących
0
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU DO PRACY W URZĘDZIE GMINY W UJEŹDZIE NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI
  Damian Andryszek      23.08.2017 godz. 9:27
 
 

Informacja dla mieszkańców dotycząca prac na rzece Czarna Bielina w m. Bielina, Stasiolas, Maksymów, Olszowa, Buków oraz na rzece Piasecznicy w m. Sangrodz, Ujazd, Niewiadów, Łączkowice.
  Martyna Wojciechowska      08.08.2017 godz. 8:49
 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Inspektorat w Rawie Mazowieckiej infrormuje, że na terenie Gminy Ujazd realizowane będą zadania z zakresu utrzymania urządzęń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

 

 

Planowany czas realizacji:

16.08.2017 - 25.09.2017 dot. rzeki Czarna Bielina

16.08.2017  15.09.2017 - dot. rzeki Piasecznica

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU DO PRACY W URZĘDZIE GMINY W UJEŹDZIE NA STANOWISKO REFERENTA DS. OBSŁUGI KANCELARYJNEJ
  Grzegorz Dratwa      29.06.2017 godz. 15:18
 
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NIEWIADOWIE
  Żaneta Bykowska      31.03.2017 godz. 15:49
 
 

Nabór wniosków WFOŚiGW w Łodzi do Programu priorytetowego dla osób fizycznych  dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017- 2018.
  Martyna Wojciechowska      15.03.2017 godz. 14:35
 

Informujemy, że WFOŚiGW w Łodzi ogłosił nabór wniosków do :

Programu priorytetowego dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017- 2018.

 

Beneficjenci : osoby fizyczne- właściciele lub użytkownicy wieczyści budynków mieszkalnych położonych na terenie województwa łódzkiego, w których realizowane będą Zadania dotyczące termomodernizacji lub modernizacji źródła ciepła.

* Dotacja nie jest udzielana na Zadania realizowane w budynkach mieszkalnych / budynkach mieszkalnych w budowie,
w których jest/będzie prowadzona działalność gospodarcza lub wynajmowane są/będą pomieszczenia o powierzchni przekraczającej 50% powierzchni użytkowej tego budynku.

 

Nabór wniosków : wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego składane są w bankach, które mają zawartą z Funduszem umowę o współpracy w zakresie współfinansowania Zadań objętych Programem.

Wykaz banków, które zawarły umowy o współpracy z WFOŚiGW w Łodzi stanowi załącznik nr 3.

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI DOTYCZĄCE PROJEKTU Programu Rozwoju pod nazwą STRATEGIA ROZWOJU GMINY UJAZD NA LATA 2015-2022"
  Martyna Wojciechowska      07.03.2017 godz. 21:55
 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Ujazd

z dnia 27.02.2017 r.

 

Wójt Gminy Ujazd

ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące projektu  

Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022”

 

Cel konsultacji:

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami  jest  przedstawienie mieszkańcom treści projektu „Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022” oraz zebranie od uczestników konsultacji  propozycji i uwag odnośnie prezentowanej treści dokumentu.  

 

Konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące projektu Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023
  Martyna Wojciechowska      01.03.2017 godz. 14:44
 

Wójt Gminy Ujazd

ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami

dotyczące projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023”

 

HAMONOGRAM FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU TOMASZOWSKIWEGO W 2017 ROKU
  Martyna Wojciechowska      30.12.2016 godz. 10:47
 

Gminny Punkt Nr 3:

  • Urząd Gminy w Ujeździe ul. Plac Kościuszki 6

Poniedziałek:        od godz. 11.30                 do       15.30

Wtorek:                   od godz. 12.30                 do       16.30

Środa:                      od godz.   9.00                  do       13.00

Czwartek:                 od godz.  9.00                  do       13.00

Piątek:                      od godz.   9.00                  do       13.00

 

Gmina Ujazd realizuje projekt pn. Termomodernizacja i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Skrzynki wraz z zagospodarowaniem terenu. Projekt jest dofinansowany ze środków RPO WŁ na lata 20174-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków.
  Martyna Wojciechowska      14.10.2016 godz. 12:22
 
 

projekt Przedsiębiorcze Łódzkie
  Dariusz Adamiec      24.08.2016 godz. 14:00
 

Przedsiębiorczy mieszkańcy powiatu tomaszowskiego

 

W ramach projektu „Przedsiębiorcze Łódzkie” pięćdziesięciu mieszkańców wybranych powiatów województwa łódzkiego – w tym powiatu tomaszowskiego - weźmie udział w szkoleniach i indywidualnym doradztwie nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a trzydzieści pięć osób otrzyma bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od 25 lipca br.

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby po 29 roku życia, pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby długotrwale bezrobotne (czyli będące bez pracy przez ponad 12 miesięcy), osoby o niskich kwalifikacjach (tj.: osoba: bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym, ponadgimnazjalnym zawodowym lub zasadniczym zawodowym), kobiety, osoby mające powyżej 50 lat, osoby z niepełnosprawnościami.

 

Po bezzwrotne dotacje nie będą mogły jednak sięgnąć osoby, które m.in. w okresie ostatnich 12 miesięcy posiadały aktywny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów. Podobnie z osobami, które korzystają równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy takie osoby, które otrzymały w okresie ostatnich 3 lat wsparcie finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej. Ze wsparcia wykluczeni są również rolnicy czy domownicy rolników.

 

Każda osoba zainteresowana otrzymaniem dotacji na firmę, spełniająca kryteria formalne, na etapie rekrutacji spotka się z doradcą zawodowym, który zbada predyspozycje kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej oraz omówi ich pomysły na firmę.

Następnie, Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje dokumenty rekrutacyjne kandydatów i wyłoni uczestników projektu.

 

Pięćdziesiąt osób, które dostaną się do projektu, w pierwszej kolejności wezmą udział w szkoleniach i indywidualnym doradztwie z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, jak np. prawne i finansowe aspekty prowadzenia firmy, marketing, tworzenie biznesplanów.

 

Dopiero po szkoleniach, uczestnicy opracują szczegółowe biznesplany, a autorzy 35 najlepszych biznesplanów otrzymają bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej oraz skorzystają z finansowo – doradczego wsparcia pomostowego.

 

Ok. 24 000 zł dotacji będzie można przeznaczyć na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych oraz środki transportu – nie dotyczy jedynie działalności w sektorze transportu towarów), zakup środków obrotowych oraz pokrycie innych wydatków uznanych za niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Z kolei 1500 zł finansowego wsparcia pomostowego będzie można wykorzystać na pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków, opłat administracyjnych.

 

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu tomaszowskiego, jak również powiatów: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, poddębicki, radomszczański, tomaszowski, zduńskowolski.

 

 

Projekt trwa od lipca 2016 roku do 30 kwietnia 2018 roku i jest realizowany przez Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG oraz został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 w ramach konkursu VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

 

Szczegółowe informacje nt. udziału w projekcie można uzyskać pod nr telefonu: 660 460 272 lub na stronie: www.przedsiebiorczelodzkie.pl

 

 

 

 

 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl