Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dla osób niesłyszących
0
OGŁOSZENIE O NABORZE WÓJT GMINY UJAZD OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SEKRETARZA GMINY
 Grzegorz Dratwa      29.11.2018 godz. 14:03


OGŁOSZENIE O NABORZE

 

WÓJT GMINY UJAZD

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SEKRETARZA GMINY

 

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.8.2018.HB

Data publikacji ogłoszenia: 29 listopada 2018 r.

Termin składania ofert: 10 grudnia 2018 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: powyżej 6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca jednozmianowa,
 • narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
 • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku, budynek nie jest przystosowany dla osób
  z dysfunkcją ruchu.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (nie przewiduje się możliwości zatrudnienia cudzoziemców),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe,
 • staż pracy: co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w w/w artykule, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
  o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie informacji niejawnych, RODO
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (KPA),
 • znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej,
 • preferowane kierunki wykształcenia: prawo, administracja,
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • wiedza z zakresu organizacji pracy w urzędzie.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • opracowywanie projektów: statutu, regulaminów, instrukcji, zarządzeń z zakresu organizacji działalności Urzędu,
 • zarządzanie i nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych
  z doskonaleniem kadr,
 • przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 • współpraca z Radą Gminy i nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy,
 • wnioskowanie w sprawach awansów, nagród, wyróżnień, odznaczeń, itp.,
 • nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg wniosków i petycji,
 • wnioskowanie w sprawach zastosowania sankcji służbowych i dyscyplinarnych z tytułu niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków pracowników Urzędu Gminy,
 • prowadzenie kontroli wewnętrznej,
 • określanie celów i zadań dla poszczególnych referatów i stanowisk pracy,
 • pełnienie obowiązków pełnomocnika ochrony informacji niejawnych,
 • nadzór nad obiegiem dokumentów,
 • nadzorowanie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkiego rodzaju informacji o charakterze publicznym poprzez publikację w BIP, koordynowanie działań w zakresie udostępniania informacji publicznej w urzędzie,
 • nadzór nad opracowaniem strategicznych dokumentów dla gminy,
 • koordynowanie spraw z zakresu kontroli zarządczej,
 • Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań związanych z przygotowaniem  i przeprowadzeniem wyborów i referendów,

 

Oferta musi zawierać:

 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 894),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje, referencje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgodę o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Ujeździe reprezentowany przez Wójta Gminy Ujazd adres siedziby: 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, jako administratora, w celach rekrutacji na stanowisko Sekretarza Gminy. Zostałam (łem) poinformowana (y) o możliwości dostępu do swoich danych do ich sprostowania usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie wycofana zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: ugujazd@ujazd.com.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”
 • podpisaną klauzulę informacyjną.

 

Pani(a) dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty).

 

 

Dokumenty zawarte z zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na Sekretarza Gminy”, należy składać osobiście w sekretariacie urzędu (pok. 1) lub przesłać na adres:

 

Urząd Gminy w Ujeździe

plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

 

w terminie do dnia 10 grudnia 2018 r.

 

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd  (datę wpływu). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o naborze Sekretarz

KLAUZULE-REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Kwestionariusz

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl