Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I FUNDUSZU SOŁECKIEGO
 Żaneta Bykowska-Winkiel      06.06.2018 godz. 19:52


OGŁOSZENIE O NABORZE

 

WÓJT GMINY UJAZD

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

PODINSPEKTORA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I FUNDUSZU SOŁECKIEGO

 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.4.2018.HB

Data publikacji ogłoszenia: 6 czerwca 2018 r.

Termin składania ofert: 19 czerwca 2018 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: powyżej 6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca jednozmianowa,
 • narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
 • stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku, budynek nie jest przystosowany dla osób
  z dysfunkcją ruchu.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (nie przewiduje się możliwości zatrudnienia cudzoziemców),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe, lub wykształcenie średnie
 • w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest minimum 3 letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
  o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, funduszu sołeckim, prawo zamówień publicznych

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej,
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • wiedza i doświadczenie z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • pozyskiwanie środków z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych na realizację projektów miękkich, w tym w szczególności:

- monitoring dostępności funduszy umożliwiających pozyskanie środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych w tym unijnych,

- przygotowanie (przy współpracy z merytorycznymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi gminy) wniosków aplikacyjnych i koordynacja ich bieżącej obsługi,

- opracowanie merytorycznych opinii i załączników do wniosku o dofinansowanie (w tym między innymi SIWZ),

- zarządzanie projektami oraz rozliczanie otrzymanego dofinansowania,

- prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy,

- współpraca z odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej,
a także sektorem społecznym i gospodarczym w celu pozyskania środków pozabudżetowych,

 • realizacja/koordynowanie projektów miękkich realizowanych w gminie,
 • zrealizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim,

Oferta musi zawierać:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje, referencje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • osoby niepełnosprawne – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda o treści: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wójta Gminy Ujazd adres siedziby: 97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6, jako administratora, w celach rekrutacji na stanowisko inspektora ds. funduszy zewnętrznych i funduszu sołeckiego. Zostałam (łem) poinformowana (y) o możliwości dostępu do swoich danych do ich sprostowania usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie wycofana zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: ugujazd@ujazd.com.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”.

Pani(a) dane będą przechowywane przez okres rekrutacji.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty).

 

Dokumenty zawarte z zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na podinspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i funduszu sołeckiego ”, należy składać osobiście w sekretariacie urzędu (pok. 1) lub przesłać na adres:

Urząd Gminy w Ujeździe

plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

w terminie do dnia 19 czerwca 2018 r.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd  (datę wpływu). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

                                                                                                                                   WÓJT GMINY UJAZD

                                                                                                                      (-)  Artur PAWLAK

 

#p427#

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl