Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
OGŁOSZENIE O NABORZE
 Grzegorz Dratwa      11.05.2018 godz. 15:01


OGŁOSZENIE O NABORZE

 

WÓJT GMINY UJAZD

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

PEŁNOMOCNIKA ds. POLITYKI SENIORALNEJ

 

 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.3.2018.HB

Data publikacji ogłoszenia: 11 maja 2018 r.

Termin składania ofert: 23 maja 2018 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: powyżej 6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca jednozmianowa,
 • narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku,

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (nie przewiduje się możliwości zatrudnienia cudzoziemców),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe,
 • minimum 4 letni staż pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
  o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, o pomocy społecznej
 • znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej,
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • kreowanie polityki senioralnej gminy;
 • współpraca z Radą Seniorów Gminy Ujazd oraz jej obsługa;
 • rozpoznawanie potrzeb osób starszych oraz inicjowanie działań służących zaspakajaniu tych potrzeb;
 • współpraca w opracowaniu dokumentów strategicznych i programowych przyjmowanych przez inne podmioty, adresowanych do osób starszych oraz udział we wdrażaniu i monitorowaniu ich realizacji;
 • doradztwo i upowszechnianie informacji o sposobach oraz trybie załatwienia spraw osób starszych;
 • współdziałanie z samorządami gminnymi i powiatem tomaszowskim przy realizacji zadań dotyczących polityki senioralnej;
 • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych;
 • promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki seniorów, a także prowadzenie działań informacyjno–edukacyjnych wspierających budowanie pozytywnego wizerunku seniorów;
 • udział w przedsięwzięciach, uroczystościach i wydarzeniach związanych z tematyką osób starszych.

 

Oferta musi zawierać:

 • list motywacyjny,
 • życiorys - CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • osoby niepełnosprawne – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie kandydata  o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922).

 

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)

 

Dokumenty zawarte z zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na pełnomocnika ds. polityki senioralnej”, należy składać osobiście
w sekretariacie urzędu (pok. 1) lub przesłać na adres:

Urząd Gminy w Ujeździe

plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

w terminie do dnia 23 maja 2018 r.

 

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd  (datę wpływu). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl