Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
OGŁOSZENIE O NABORZE WÓJT GMINY UJAZD OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W UJEŹDZIE
 Grzegorz Dratwa      07.03.2018 godz. 15:25


OGŁOSZENIE O NABORZE

 

WÓJT GMINY UJAZD

Ogłasza nabór kandydatów Na  stanowisko

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W UJEŹDZIE

 

 

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ujeździe

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2111.1.2018.HB

Data publikacji ogłoszenia: 7 marca 2018 r.

Termin składania ofert: 21 marca 2018 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: poniżej 6%

 

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca jednozmianowa,
 • narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
 • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku, budynek jest przystosowany dla osób
  z dysfunkcją ruchu.

 

Wymagania niezbędne:

Dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ujeździe może być osoba, która:

 • jest obywatelem polskim (nie przewiduje się zatrudniania cudzoziemców),
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada wykształcenie wyższe o profilu wychowanie fizyczne lub turystyka,
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym 2 letni staż pracy na stanowisku kierownika jednostki budżetowej
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.),
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawa w zakresie:
  • ustawy o finansach publicznych i rachunkowości, 
  • ustawy o sporcie,
  • ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • ustawy o pracownikach samorządowych,
  • prawa pracy oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
  • ustawy prawo zamówień publicznych,
  • ustawy o ochronie danych osobowych,
  • przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • znajomość zasad funkcjonowania jednostek budżetowych,
 • umiejętność kierowania zespołem pracowników, komunikatywność,
 • doświadczenie w zarządzaniu jednostkami podobnymi jak GOSiR, ewentualnie jednostkami
  o charakterze kulturalnym,
 • zdolności organizacyjne,
 • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia,
 • rzetelność, dokładność, terminowość,
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • prawo jazy kat. B,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem programu arkusza kalkulacyjnego MS Office Excel) i innych urządzeń biurowych,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • kierowanie działalnością GOSiR w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania i pełnej realizacji zadań określonych w statucie,
 • prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Gminie Ujazd,
 • organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie sportu rekreacji, w tym prowadzenie sekcji sportowych,
 • udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym podmiotom,
 • wspieranie rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, szczególnie przez współpracę
  z uczniowskimi klubami sportowymi,
 • organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,
 • współpraca z jednostkami samorządowymi, organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami
  w zakresie rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy Ujazd,
 • współpraca przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych do realizacji zadań statutowych oraz tych zadań mieszczących się w kompetencji  kierowanej jednostki,
 • prowadzenie działalności promocyjnej zmierzającej do realizacji zadań GOSiR i Gminy,
 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na obiektach,
 • prowadzenie gospodarki finansowej i rozliczanie się z środków otrzymanych z budżetu Gminy,
 • prowadzenie polityki kadrowej i płacowej,
 • zarządzanie mieniem GOSiR,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • ustalanie wewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem GOSiR,
 • wykonywanie czynności wynikających z udzielonych przez Wójta Gminy pełnomocnictw,
 • reprezentowanie GOSiR na zewnątrz,
 • współdziałanie w realizacji statutowych celów i zadań z organami Gminy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
 • współpraca przy rozbudowie bazy sportowej i rekreacyjnej,
 • wykonywanie innych zadań nałożonych przez Wójta Gminy,

Oferta musi zawierać:

 • list motywacyjny,
 • życiorys - CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia
  i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • osoby niepełnosprawne – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 ze zm.).

 

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty zawarte z zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na Dyrektora GOSiR w Ujeździe”, należy składać osobiście w sekretariacie urzędu (pok. 1) lub przesłać na adres:

 

Urząd Gminy w Ujeździe

plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

 

w terminie do dnia  21 marca 2018 r.

 

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd  (datę wpływu). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe:

 • Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną mailowo i telefonicznie powiadomieni
  o terminie postępowania konkursowego.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ujazd (www.ujazd.bip.cc) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
  w Ujeździe,
 • Kandydaci przystępujący do konkursu mogą zapoznać się ze statutem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ujeździe w pok. Nr 5 w Urzędzie Gminy w Ujeździe lub pod adresem:
 • http://www.ujazd.bip.cc/p,159,_minna_ala_portowa_w_jezdzie.html

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

 

 

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl