Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Informacja dla osób niesłyszących
0
OGŁOSZENIE O NABORZE - WÓJT GMINY UJAZD Ogłasza nabór kandydatów Na stanowisko: PODINSPEKTORA DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
 Damian Andryszek      05.02.2018 godz. 14:41

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

WÓJT GMINY UJAZD

Ogłasza nabór kandydatów Na  stanowisko

PODINSPEKTORA DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.1.2018.HB

Data publikacji ogłoszenia: 5 lutego 2018 r.

Termin składania ofert: 19 lutego 2018 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: powyżej 6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca jednozmianowa,
 • narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
 • stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku, budynek nie jest przystosowany dla osób
  z dysfunkcją ruchu.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (nie przewiduje się możliwości zatrudnienia cudzoziemców),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe: w zakresie planowania przestrzennego lub administracji, lub wykształcenie średnie w zakresie administracji lub budownictwa
 • w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest minimum 3 letni staż pracy,
 • znajomość przepisów: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeks postepowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawa o gospodarce nieruchomościami, o ochronie danych osobowych, instrukcja kancelaryjna.

 

Wymagania dodatkowe:

 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego, w tym między innymi:

- przygotowanie analizy zmian w zagospodarowaniu gminy oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- realizacja czynności związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- realizacja czynności związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- wydawanie wypisów i wyrysów ze studium i  planu miejscowego,

- prowadzenie postępowań z zakresu ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

 • prowadzenie spraw związanych z opracowaniem gminnego programu rewitalizacji;
 • prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

 

Oferta musi zawierać:

 • list motywacyjny,
 • życiorys - CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • osoby niepełnosprawne – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie kandydata  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922).

 

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty zawarte z zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na podinspektora ds. planowania przestrzennego”, należy składać osobiście
w sekretariacie urzędu (pok. 1) lub przesłać na adres:

 

Urząd Gminy w Ujeździe

plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

w terminie do dnia 19 lutego  2018 r.

 

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd  (datę wpływu). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe:

 • Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną mailowo lub telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania konkursowego.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ujazd (www.ujazd.bip.cc) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ujeździe.

 

Wójt Gminy Ujazd

(-) mgr inż. Artur Pawlak


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO: PODINSPEKTORA DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl