Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
OGŁOSZENIE O NABORZE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY UJAZD referenta d.s. administracyjno  księgowych w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd
 Damian Andryszek      10.01.2018 godz. 14:52

OGŁOSZENIE O NABORZE

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY UJAZD

97-255 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

referenta d.s. administracyjno – księgowych
w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy 40 godzin tygodniowo 

Numer ewidencyjny naboru: CUW.211.1.2018

Data publikacji ogłoszenia: 10 stycznia   2018 r.

Termin składania ofert: 24 stycznia 2018 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: powyżej 6%

Warunki pracy:
- Praca jednozmianowa,
- Narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
- Bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
- Praca na parterze, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu.


1. Wymagania niezbędne:

     - znajomość przepisów  ustawy o ochronie zdrowia w zakresie  funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej   
- wykształcenie: wyższe administracyjne lub podyplomowe administracyjne,
-  doświadczenie zawodowe - co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego,  przy czym preferowana jest praktyka w placówce podstawowej opieki zdrowotnej,
- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
-  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- kandydat(ka) nie był(a) prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

    a. znajomość następujących aktów prawnych:
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1793 z późn. zm.)       
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz.1984)  wraz z aktami wykonawczymi   do tej ustawy;
- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1016, poz. 1047 wraz  z aktami wykonawczymi do tej ustawy,
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2014poz. 1914, z 2017 r. poz. 1300).

      b. sumienne, sprawne, terminowe i bezstronne wykonywanie zadań, dyspozycyjność, odpowiedzialność, zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach  ze zwierzchnikami, współpracownikami i w kontaktach z klientami,

     c.  umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz,

     d. umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,

     e.  samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność,

     f.  oczekiwane podjęcie pracy od dnia 1 lutego 2018 r.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) przyjmowanie i sprawdzanie dowodów księgowych przedłożonych przez kierowników jednostek obsługiwanych,
  2) dokonywanie wstępnej czynności dekretacji, segregacji i sprawdzenia prawidłowości  dowodów księgowych przedłożonych przez kierownika jednostki obsługiwanej,
 3) archiwizowanie dokumentów księgowych,
 4) opracowywanie danych statystycznych do sprawozdań miesięcznych, kwartalnych
i rocznych;
5) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

4. Informacja o warunkach pracy:

  1) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony z zastrzeżeniem:   osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej. Warunkiem dalszego zatrudnienia na powyższym stanowisku jest zaliczenie służby przygotowawczej i uzyskanie pozytywnego wyniku kończącego służbę przygotowawczą referenta do spraw administracyjno – księgowych,
  2) praca na stanowisku w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzin tygodniowo;
  3) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych;
  4) praca na miejscu w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd, 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27

5. Wskazanie wymaganych dokumentów:

      1)  kopia dowodu osobistego,
2) oświadczenie kandydata „o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji”,
3) list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, świadectw pracy, oraz posiadanych dodatkowych kwalifikacji, uprawnień (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem),
5) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany sądownie, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne oraz, że korzysta z pełni praw publicznych,
6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Termin i miejsce składania dokumentów:
             Wymagane dokumenty należy składać w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd
97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27, lub przesyłać pocztą na adres Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27, w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na Specjalistę d.s. księgowych w  Centrum Usług Wspólnych  Gminy Ujazd”.
        Termin składania dokumentów - do dnia 24 stycznia 2018 r.   (środa) włącznie –
do godz.15.00. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
        Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27, w dniu  24 października  2017 r. o godz. 14.00.
      Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys,
z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty
z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)” oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902). Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych
z procesem rekrutacji do pracy.
     Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  44 719 21 11 Osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest  Wojciech Kocięba – p.o. Kierownika CUW Gminy Ujazd.
    Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.
      Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ujazd.bip.cc) oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd, 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27 

Ujazd, 10 stycznia 2018 r.
Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Wspólnych  Gminy Ujazd w dniu 10 stycznia 2018

   p.o. Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd

Wojciech Kocięba

 


OGŁOSZENIE O NABORZE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY UJAZD referenta d.s. administracyjno-księgowych w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl