Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Sangrodz

Informacja dla osób niesłyszących
0
Ogłoszenie Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd o naborze na stanowisko Specjalisty d.s. księgowości w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd
 Damian Andryszek      10.10.2017 godz. 10:37

OGŁOSZENIE O NABORZE

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY UJAZD

97-255 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

Specjalisty d.s. księgowości w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy 40 godzin tygodniowo 

Numer ewidencyjny naboru: CUW.211.7.2017

Data publikacji ogłoszenia: 10 października   2017 r.

Termin składania ofert: 23 października 2017 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: powyżej 6%

Warunki pracy:
- Praca jednozmianowa,
- Narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
- Bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
- Praca na parterze, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu.

Wymagania niezbędne:
- Posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy z dnia
21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902);
-  Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- Kandydat(ka) nie był(a) prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
- Kandydat(ka)  spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończył(a) ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości;
b) ukończył(a) średnią, policealną lub maturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości;
c) jest wpisany(a) do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
- Nieposzlakowana opinia.

Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku:
       
1)  znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz.1984)  wraz z aktami wykonawczymi   do tej ustawy;
2) znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej (ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1016, poz. 1047 wraz  z aktami wykonawczymi do tej ustawy;
3) umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz;
4) umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows XP, Exel, Płatnik, programy finansowo – księgowe, płacowe);
5) umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
6) samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność.

Wymagania dodatkowe wpływające na optymalizację zadań na stanowisku:
1) znajomość przepisów: - ustawy z dnia 8. 03.1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U
 z  2016 r. poz. 446, poz. 1579, z 2017 r. poz. 730, poz.935.)
- ustawy z dnia14.12.2016 r. Prawo oświatowe, (Dz. U. z  2017 r., poz.59)
2) doświadczenie na stanowisku księgowego w jednostce samorządu terytorialnego.

  Zakres zadań – obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

  1)  prowadzenia rachunkowości CUW i jednostek obsługiwanych;

  2) przyjmowanie i sprawdzanie dowodów księgowych przedłożonych przez kierowników jednostek obsługiwanych;

   3) dokonywanie wstępnej czynności dekretacji, segregacji i sprawdzenia prawidłowości  dowodów księgowych;

  4) księgowanie dokumentów księgowych w syntetyce i analityce;

  5) archiwizowanie dokumentów księgowych;

  6) rozliczanie odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i w przedszkolach;

  7) opracowywanie danych statystycznych do sprawozdań miesięcznych, kwartalnych
i rocznych;

  8) współpraca z głównym księgowym w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu profesjonalnych programów komputerowych;

  9) wykonywanie innych prac zleconych przez głównego księgowego.

Informacja o warunkach pracy:
  1) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony z zastrzeżeniem:   osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej. Warunkiem dalszego zatrudnienia na powyższym stanowisku jest zaliczenie służby przygotowawczej i uzyskanie pozytywnego wyniku kończącego służbę przygotowawczą;
    2) praca na stanowisku specjalisty d.s. księgowości w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzin tygodniowo;
    3) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych;
    4) praca na miejscu w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd, 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27

Wskazanie wymaganych dokumentów:
1)  kopia dowodu osobistego;
2) oświadczenie kandydata „o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji”;
3) list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV);
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, świadectw pracy, oraz posiadanych dodatkowych kwalifikacji, uprawnień (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
5) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany sądownie, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne oraz, że korzysta z pełni praw publicznych;
6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Termin i miejsce składania dokumentów:
 Wymagane dokumenty należy składać w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd
97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27, lub przesyłać pocztą na adres Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27, w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na Specjalistę d.s. księgowych w  Centrum Usług Wspólnych  Gminy Ujazd”.
        Termin składania dokumentów - do dnia 23 października 2017 r.   (poniedziałek) włącznie – do godz.15.00. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
        Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27, w dniu  24 października  2017 r. o godz. 14.00.
       Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, szczegółowe curriculum vitae (życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), inne dokumenty
z danymi osobowymi, powinny być opatrzone klauzulą:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)” oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902). Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich złożonych dokumentów związanych z procesem rekrutacji do pracy.
     Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu  44 719 21 11 Osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest  Wojciech Kocięba – p.o. kierownika CUW i Monika Olszyńska - główny księgowy  CUW.
     Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej  zostaną powiadomieni listownie lub w inny sposób powszechnego komunikowania się.
         Informacja końcowa o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ujazd.bip.cc) oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd, 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 27 

Ujazd, 10 października 2017 r.

Podano do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Wspólnych  Gminy Ujazd w dniu 10 października 2017 r.

   p.o. Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd

Wojciech Kocięba

 


Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Specjalisty d.s. księgowości w Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl