Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Sangrodz

Informacja dla osób niesłyszących
0
Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 Grzegorz Dratwa      28.09.2017 godz. 15:25


GOPS.111.2.2017                                                    Osiedle Niewiadów, dnia 27.09.2017r.

Ogłoszenie o naborze

na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe poszukuje osoby – specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty (lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć usługi specjalistyczne w formie rehabilitacji dla dziecka) do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie rehabilitacji na terenie Gminy Ujazd (rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego).

Charakter umowy: umowa zlecenie

Okres obowiązywania umowy: do 31.12.2017r. w wymiarze 8 godzin miesięcznie (wymiar godzin może ulec zmianie)

Ogólny zakres wykonywanych czynności: zajęcia rehabilitacyjne

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców w ilości 8 godzin miesięcznie, w dniach od poniedziałku do piątku, na terenie Gminy Ujazd.

Kwota za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych w formie rehabilitacji nie może przekroczyć 60,00 zł brutto.

 

Niezbędne wymagania:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie rehabilitacji dziecka;

 

 1. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
 1. Szpitalu psychiatrycznym;
 2. Jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 3. Placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 4. Ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;
 5. Zakładzie rehabilitacji;
 6. Innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone   w pkt 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa         w pkt 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

 

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się,
 2. Zrównoważenie emocjonalne,
 3. Odporność na trudne sytuacje i stres,
 4. Nieposzlakowana opinia,
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych,
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Dyspozycyjność, przygotowanie do pracy w terenie,
 8. Umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV – dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922)”.
 2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie,
 3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
 4. Oświadczenie kandydata potwierdzające, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, własnoręcznie podpisane,
 5. Oświadczenie kandydata, potwierdzające posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane,
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby nabory, własnoręcznie podpisane:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru przeprowadzanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922)”.

 1. Ofertę cenową za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (załącznik nr 1).

 

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe z siedzibą w Osiedlu Niewiadów bl. 8 lok. B, 97-225 Ujazd, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera do dnia 06.10.2017r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu oferty) do siedziby GOPS w Ujeździe (adres jak wyżej), z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

 

Małgorzata Król

  

        Kierownik

Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

       w Ujeździe

 

 

Oferta cenowa

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl