Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI
 Grzegorz Dratwa      03.08.2017 godz. 8:11

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

WÓJT GMINY UJAZD

Ogłasza nabór kandydatów Na  stanowisko

PODINSPEKTORA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI

 

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.6.2017.HB

Data publikacji ogłoszenia: 3 sierpnia 2017 r.

Termin składania ofert: 16 sierpnia 2017 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: powyżej 6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca jednozmianowa,
 • narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
 • stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (nie przewiduje się możliwości zatrudnienia cudzoziemców),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe lub średnie i 3 letni staż pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
  o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych poniżej 30 tyś. EURO zgodnie z regulaminem zamówień publicznych Gminy Ujazd,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do rozliczenia finansowego inwestycji
  i remontów,
 • udział przy odbiorze końcowym i rozliczaniu wykonanego zadania, przekazanie dokumentacji do Referatu Budżetu i Finansów,
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Ujazd zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, w tym, w szczególności w przygotowaniu dokumentacji przetargowej,

Oferta musi zawierać:

 • list motywacyjny,
 • życiorys - CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia
  i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy tj. świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • osoby niepełnosprawne – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922).

 

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty zawarte z zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na podinspektora ds. zamówień publicznych
i inwestycji”, należy składać osobiście w sekretariacie urzędu (pok. 1) lub przesłać na adres:

 

Urząd Gminy w Ujeździe

plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

w terminie do dnia  16 sierpnia 2017 r.

 

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd  (datę wpływu). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe:

 • Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną mailowo i telefonicznie powiadomieni
  o terminie postępowania konkursowego.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ujazd (www.ujazd.bip.cc ) oraz na tablicy ogłoszeń
  w Urzędzie Gminy w Ujeździe.

 


OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl