Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informacja dla osób niesłyszących
0
Ogłoszenie o naborze na stanowisko REFERENT DS. OBSŁUGI KANCELARYJNEJ
 Grzegorz Dratwa      12.06.2017 godz. 13:14


OGŁOSZENIE O NABORZE

URZĄD GMINY W UJEŹDZIE

97-225 Ujazd, plac Kościuszki 6

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

Referenta ds. Obsługi Kancelaryjnej

 

 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: ROA.2110.5.2017.HB

Data publikacji ogłoszenia: 12 czerwca 2017 r.

Termin składania ofert: 23 czerwca 2017 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: powyżej 6%

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca jednozmianowa,
 • narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
 • bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
 • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku, budynek nie jest przystosowany dla osób
  z dysfunkcją ruchu.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • wymagany co najmniej dwuletni staż pracy,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
  o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej,
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • obsługa kancelaryjna urzędu,
 • prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • przekazywanie korespondencji na stanowiska pracy,
 • zakup przechowywanie niszczenie pieczęci urzędowych i pieczątek stosowanych w urzędzie, oraz prowadzenie ich ewidencji,
 • przygotowywanie pomieszczeń na posiedzenia i narady organizowane w urzędzie,
 • zaopatrywanie Urzędu w niezbędne materiały biurowe, kancelaryjne, środki czystości itp.,
 • wywieszanie na tablicach ogłoszeń urzędu obwieszczeń, decyzji i innych dokumentów
  o charakterze urzędowym, w tym ogłoszeń sądowych, prokuratorskich, komorniczych itp., oraz prowadzenie ich ewidencji,
 • wydawanie i rozliczanie kart drogowych na samochody osobowe stanowiące własność gminy,
 • prowadzenie centralnego rejestru umów,
 • prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie danych osobowych,
 • prenumerata czasopism.

 

Oferta musi zawierać:

 • CV z listem motywacyjnym,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • osoby niepełnosprawne – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922).

 

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty).

 

Dokumenty zawarte z zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem „Nabór na referenta ds. obsługi kancelaryjnej”, należy składać osobiście
w sekretariacie urzędu (pok. 1) lub przesłać na adres:

 

Urząd Gminy w Ujeździe

plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

 

w terminie do dnia 23 czerwca 2017 r.

 

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd  (datę wpływu). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

Plik do pobrania :

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent ds. obsługi kancelaryjnej

 

 

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl