Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informacja dla osób niesłyszących
0
Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych dla Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015  2022na podstawie Zarządzenia Nr 49/2017 Wójta Gminy Ujazd z dnia 27.02.2017 r.
 Martyna Wojciechowska      12.04.2017 godz. 13:33

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych dla Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju

Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022” 

Konsultacje społeczne dla „Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022” prowadzone były na podstawie Zarządzenia Nr 49/2017 Wójta Gminy Ujazd z dnia 27.02.2017 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami projektu „Programu Rozwoju pod nazwą  Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022” oraz art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z Uchwałą nr XXIV/158/16 Rady Gminy Ujazd z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Ujazd.


 

Termin konsultacji:

Konsultacje odbywały się w okresie od 7 marca 2017r. do 24 marca 2017r.

 

Zasięg terytorialny konsultacji:

Gmina Ujazd

 

Założenia i cele przeprowadzenia konsultacji:

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami  jest  przedstawienie mieszkańcom treści projektu „Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022” oraz zebranie od uczestników konsultacji  propozycji i uwag odnośnie prezentowanej treści dokumentu.  

 

Formy i narzędzia konsultacji:

Konsultacje prowadzone były w formie:

  1. Zbierania propozycji i uwag na piśmie, w tym drogą elektroniczną, z wykorzystaniem formularza konsultacji, dostępnego:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ujazd pod adresem www.ujazd.bip.cc
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe pod adresem www.ujazd.com.pl
  3. w Urzędzie Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, Ujazd – sekretariat.
  1. Otwartego zebrania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 21 marca 2017r. na którym został przedstawiony projekt dokumentu, a także wcześniejsze etapy  jego konsultacji i opiniowania. 

 

Wynik konsultacji Programu:

W wyniku konsultacji nie został zgłoszony żaden wniosek zawierający propozycje i uwagi do projektu „Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022”.

 

Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

DO POBRANIA:

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych dla „Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022”

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl