Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informacja dla osób niesłyszących
0
Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych dla Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015  2022
 Martyna Wojciechowska      12.04.2017 godz. 13:28

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych dla Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022”

 

           Konsultacje społeczne dla „Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022” prowadzone były na podstawie Obwieszczenia Wójta Gminy Ujazd z dnia z dnia 27 lutego 2017r. na podstawie art. 19a i odpowiednio art. 6 ust. 2-4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 383 z późn. zm.).

 

 

 


 

           Konsultacje odbywały się w okresie od 7 marca 2017 r. do 11 kwietnia 2017 r. zgodnie                                   z art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1649 ze zm.).

W stosunku do projektu zmiany Programu uzyskano:

-   opinię Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 28.03.2017r. odnośnie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

-   opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 9 marca 2017r. odnośnie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Założenia i cele przeprowadzenia konsultacji:

- poinformowanie partnerów społecznych i gospodarczych oraz innych adresatów „Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2022” o treści i głównych założeniach projektu;

-   uzyskanie od nich informacji zwrotnych o ewentualnych zmianach, jakie należy dokonać w projekcie dokumentu;

-   poinformowanie o dotychczasowych fazach procesu przyjmowania dokumentu;

 

Formy i narzędzie konsultacji społecznych:

Zrealizowane zostały następujące formy konsultacji społecznych dla zmiany „Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022”:

-   bezpośrednie konsultacje społeczne w formie otwartego zebrania konsultacyjnego w Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe w dniu 21 marca 2017 r., na którym przedstawiony został projekt dokumentu, a także jego wcześniejsze etapy konsultacji i opiniowania;

-   konsultacje w formie elektronicznej – poprzez umieszczenie projektu Programu, a także formularza konsultacji społecznych  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ujazd pod adresem www.ujazd.bip.cc oraz  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ujeździe pod adresem www.ujazd.com.pl

-   umieszczenie informacji o konsultacjach i możliwości zgłaszania uwag do projektu Programu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Ujazd;

-   zamieszczenie ogłoszenia o konsultacjach i możliwości zgłaszania uwag do projektu Programu w dzienniku o zasięgu regionalnym tj. w Dzienniku Łódzkim w wydanie z dnia                    7 marca 2017 r.

 

Opinie i uwagi do projektu Programu mogły być wnoszone:

  1. W formie pisemnej, na adres Urzędu Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6,  97-225 Ujazd – poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego,
  2. Ustnie do protokołu,  
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ugujazd@ujazd.com.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym).

    

Wynik konsultacji społecznych projektu Programu:

W wyniku konsultacji społecznych nie został zgłoszony żaden wniosek zawierający opinie i uwagi do projektu Programu. Brak uwag uprawnionych podmiotów oznacza, że „Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022” bez poprawek może zostać przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ujazd.


Wójt Gminy Ujazd

(-) Artur Pawlak

 

 

DO POBRANIA:

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych dla „Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022”

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl