Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd

Informacja dla osób niesłyszących
0
Nabór wniosków WFOŚiGW w Łodzi do Programu priorytetowego dla osób fizycznych dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017- 2018.
 Martyna Wojciechowska      15.03.2017 godz. 14:35

Informujemy, że WFOŚiGW w Łodzi ogłosił nabór wniosków do :

Programu priorytetowego dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017- 2018.

 

Beneficjenci : osoby fizyczne- właściciele lub użytkownicy wieczyści budynków mieszkalnych położonych na terenie województwa łódzkiego, w których realizowane będą Zadania dotyczące termomodernizacji lub modernizacji źródła ciepła.

* Dotacja nie jest udzielana na Zadania realizowane w budynkach mieszkalnych / budynkach mieszkalnych w budowie,
w których jest/będzie prowadzona działalność gospodarcza lub wynajmowane są/będą pomieszczenia o powierzchni przekraczającej 50% powierzchni użytkowej tego budynku.

 

Nabór wniosków : wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego składane są w bankach, które mają zawartą z Funduszem umowę o współpracy w zakresie współfinansowania Zadań objętych Programem.

Wykaz banków, które zawarły umowy o współpracy z WFOŚiGW w Łodzi stanowi załącznik nr 3.


Koszty kwalifikowane :za koszty kwalifikowane Zadania uznaje się koszty objęte w całości kredytem bankowym związane z realizacją Zadania, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego, przeznaczone na min.:

 • sporządzenie audytu energetycznego/uproszczonego audytu energetycznego;
 • zakup materiałów izolacyjnych, fabrycznie nowej stolarki okiennej, drzwiowej oraz koszty robót budowlano-montażowych związanych z termomodernizacją budynku;
 • zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych tj. kotły, pompy ciepła, oraz wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.;
 • odwierty, w przypadku poboru ciepła przez sondy gruntowe;
 • wykonanie instalacji gazowej na terenie i w obiekcie odbiorcy gazu, z uwzględnieniem prac ziemnych niezbędnych do położenia ww. sieci;
 • wykonanie instalacji kolektorów słonecznych – jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2.500,00 zł za 1m2 powierzchni czynnej absorbera energii słonecznej;
 • koszty budowy lub modernizacji węzła cieplnego w zakresie c.o. i c.w.u. (dopuszcza się wykonanie węzła cieplnego jedynie na potrzeby c.w.u.) oraz koszty wykonania lub modernizacji przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej, (w tym również w celu odłączenia budynku od węzła grupowego);
 • zakup i montaż instalacji rekuperatorów;
 • zakup i montaż, fabrycznie nowych, ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł do pozyskiwania energii odnawialnej, przy czym do wyliczenia dofinansowania z tego tytułu Fundusz przyjmuje koszty nie wyższe niż 4.500,00 zł/kWe mocy źródła.

 

Forma dofinansowania : dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu, która realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy.

 

Intensywność dofinansowania : dotacja nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych Zadania (dotyczy budynków użytkowanych ) z zastrzeżeniem, iż dla Zadań wykonywanych w budynkach znajdujących się w trakcie budowy oraz oddanych do użytkowania po 31.12.2015 r. dotacja nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych Zadania.

Kwota dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego przeznaczona na termomodernizację budynków w ramach Programu nie może przekroczyć kwoty 30.000,00 zł, przy czym maksymalna kwota dotacji przeznaczona na modernizację/budowę źródła ciepła w ramach dotacji nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł, a dla ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł odnawialnych do pozyskiwania energii elektrycznej kwoty 10.000,00 zł.

 

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej i na stronie http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php.

 

Załączniki:

 1. Program priorytetowy dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źró
 2. Formularz wniosku wraz z załącznikami
 3. LISTA BANKÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z WFOŚiGW W ŁODZI w ramach „Programu priorytetowego dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, m
 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl